Terma Penggunaan

PENTING! TERMA DAN SYARAT (“TERMA DAN SYARAT”) INI MENTADBIR PENGGUNAAN ANDA TERHADAP LAMAN WEB SUPERIORESSEX.COM ATAU LAMAN WEB ESSEXWIRE.COM (SETIAP SATU DIRUJUK SEBAGAI “LAMAN WEB”) YANG DISEDIAKAN OLEH SUPERIOR ESSEX, INC. DAN ANAK SYARIKAT DAN SEKUTUNYA (“SYARIKAT”). DENGAN MENGAKSES DAN/ATAU MENGGUNAKAN LAMAN WEB, ANDA MENERIMA, TANPA HAD ATAU TIDAK BERSYARAT, TERMA DAN SYARAT YANG BERIKUT.

 1. Penggunaan Yang Dibenarkan. Anda mempunyai hak tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, terhad, boleh dibatalkan untuk menggunakan Laman Web semata-mata untuk kegunaan pendidikan, maklumat dan hiburan peribadi anda. Anda tidak akan menggunakan Laman Web untuk apa-apa tujuan lain, termasuk apa-apa tujuan komersial, tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat. Sebagai contoh, Anda tidak akan dan tidak memberikan kuasa kepada mana-mana orang lain untuk (i) menjadikan Laman Web atau bahagiannya sebagai Jenama bersama, atau (ii) menjadikan Laman Web atau bahagiannya sebagai bingkai (iaitu, Laman Web atau bahagiannya akan muncul pada skrin yang sama dengan sebahagian daripada laman web lain). “Penjenamaan bersama” bermaksud untuk memaparkan nama, logo, tanda dagangan atau sifat atau pengenalan lain bagi mana-mana pihak dengan cara yang secara munasabahnya mungkin akan memberikan gambaran kepada pengguna bahawa pihak lain itu mempunyai hak untuk memaparkan, menyiarkan atau mengedarkan Laman Web atau kandungan yang boleh diakses dalam Laman Web. Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan Syarikat untuk menyebabkan apa-apa Penjenamaan bersama, pembingkaian atau pautan yang tidak sah supaya dihentikan dengan segera.

  Anda boleh menggunakan Laman Web untuk tujuan yang mematuhi undang-undang sahaja. Anda tidak boleh menyiarkan atau menghantar melalui Laman Web apa-apa bahan yang mencabuli atau melanggar hak orang lain dengan apa-apa cara sekalipun, yang menyalahi undang-undang, mengancam, menyalahgunakan, memfitnah, memfitnah secara bertulis, menyerang privasi atau hak publisiti, kasar, lucah, tidak senonoh atau sebaliknya yang tidak menyenangkan, yang menggalakkan kelakuan yang akan membentuk kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil atau sebaliknya melanggar undang-undang. Syarikat akan bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang atau perintah mahkamah yang meminta atau mengarahkan Syarikat untuk menzahirkan identiti sesiapa yang menyiarkan maklumat atau bahan sedemikian.

 2. Tanda Dagangan. Tanda dagangan, logo dan tanda perkhidmatan (secara kolektif “Tanda Dagangan”) yang dipaparkan pada Laman Web merupakan Tanda Dagangan berdaftar dan tidak berdaftar Syarikat dan pemberi lesen, penyedia kandungan dan rakan perniagaannya. Tiada apa-apa yang terkandung dalam Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai memberi secara implikasi, estopel atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana Tanda Dagangan yang dipaparkan pada Laman Web tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat atau pihak yang mungkin memiliki Tanda Dagangan itu. Penggunaan Anda terhadap Tanda Dagangan yang dipaparkan pada Laman Web, atau mana-mana kandungan lain pada Laman Web, kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini, dilarang sama sekali. Syarikat akan menguatkuasakan secara agresif hak harta intelektualnya hingga takat undang-undang yang sepenuhnya, termasuk menuntut pendakwaan jenayah.
 3. Maklumat Proprietari. Kandungan yang boleh diakses dalam Laman Web, termasuk tanpa had, semua artikel, siaran akhbar, Tanda Dagangan, grafik, carta, tangkapan skrin, lukisan klip, teks, pautan, spesifikasi produk, maklumat produk dan maklumat lain (secara kolektif, “Kandungan”) ialah maklumat proprietari Syarikat dan penyedia kandungannya, dan Syarikat dan penyedia kandungannya mengekalkan semua hak, hak milik dan kepentingan terhadap Kandungan. Anda tidak akan mengeluarkan, mengubah atau menyebabkan dikeluarkan atau diubah, apa-apa hak cipta, tanda dagangan, nama dagang, tanda perkhidmatan atau apa-apa notis atau petunjuk proprietari lain yang terdapat pada mana-mana Kandungan.
 4. Tanggung Rugi. Anda akan menanggung rugi dan memegang lepas Syarikat, pemberi lesen, penyedia kandungan, penyedia perkhidmatan dan kontraktornya, dan pekerja, ejen, pegawai dan pengarah mereka (secara kolektif “Pihak yang Ditanggung Rugi”) daripada pelanggaran Anda terhadap Terma dan Syarat ini dan penggunaan Anda terhadap Kandungan selain yang dibenarkan secara nyata dalam Terma dan Syarat ini. Anda bersetuju bahawa Pihak yang Ditanggung Rugi tidak mempunyai liabiliti berkaitan dengan mana-mana pelanggaran atau penggunaan tidak dibenarkan seumpama itu, dan bersetuju untuk menanggung rugi apa-apa dan semua kerugian, ganti rugi, penghakiman, kos award, perbelanjaan dan bayaran peguam yang berbangkit bagi Pihak yang Ditanggung Rugi yang berkaitan dengannya. Anda juga akan menanggung rugi dan memegang lepas Pihak yang Ditanggung Rugi daripada dan terhadap apa-apa tuntutan yang dibawa oleh pihak ketiga yang timbul daripada penggunaan Anda terhadap maklumat yang diakses dari Laman Web.
 5. Penafian. Penggunaan dan pelayaran yang anda lakukan pada Laman Web adalah atas risiko anda semata-mata. LAMAN WEB DAN SEMUA KANDUNGAN DISEDIAKAN UNTUK ANDA “SEPERTI ADANYA” TANPA APA-APA BENTUK WARANTI, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TANPA HAD, WARANTI TERSIRAT TENTANG KEBOLEHDAGANGAN, PELANGGARAN, HAK MILIK ATAU KELAYAKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. SYARIKAT TIDAK MENJAMIN BAHAWA LAMAN WEB ATAU KANDUNGANNYA BEBAS DARIPADA RALAT ATAU TANPA GANGGUAN; SYARIKAT JUGA TIDAK MEMBUAT APA-APA WARANTI TENTANG KEPUTUSAN YANG DIPEROLEH DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN WEB ATAU KANDUNGAN ATAU TENTANG KETEPATAN, KESEMPURNAAN, KEBENARAN, KEBOLEHPERCAYAAN APA-APA MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN MELALUI LAMAN WEB. Sesetengah bidang kuasa mungkin tidak membenarkan pengecualian waranti tersirat tertentu, oleh itu sesetengah pengecualian di atas mungkin tidak terpakai untuk Anda.

  Syarikat tidak menjamin atau mewarankan bahawa fail yang tersedia untuk dimuat turun dari Internet akan bebas daripada jangkitan atau virus, cecacing, kuda Trojan atau kod lain yang menunjukkan sifat-sifat yang mencemarkan atau merosakkan. Anda bertanggungjawab untuk melaksanakan prosedur dan titik semakan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan khusus Anda demi ketepatan input dan output data, dan untuk mengekalkan kaedah luaran daripada Laman Web untuk pembinaan semula apa-apa data yang hilang. Syarikat tidak memikul apa-apa tanggungjawab atau risiko untuk penggunaan Internet Anda.

 6. Pembatasan Liabiliti. SYARIKAT, PEMBERI LESEN, PENYEDIA PERKHIDMATAN, PENYEDIA KANDUNGANNYA DAN PEKERJA, EJEN, PEGAWAI DAN PENGARAH MEREKA (SECARA KOLEKTIF “SYARIKAT DAN SEKUTUNYA”) TIDAK AKAN BERTANGGUNGAN TERHADAP APA-APA GANTI RUGI LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN ATAU KHAS, TERMASUK KEHILANGAN HASIL ATAU PENDAPATAN, KESAKITAN DAN PENDERITAAN, TEKANAN EMOSI ATAU GANTI RUGI SERUPA YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN APA-APA PENGGUNAAN ATAU AKSES ANDA TERHADAP LAMAN WEB, KANDUNGAN ATAU KETIDAKUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB, ATAU SEBALIKNYA TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN LAMAN WEB INI, WALAUPUN JIKA SYARIKAT TELAH DINASIHATI TENTANG KEMUNGKINAN GANTI RUGI SEDEMIKIAN. LIABILITI KOLEKTIF SYARIKAT DAN SEKUTUNYA TIDAK AKAN (TANPA MENGIRA BENTUK TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT ATAU SEBALIKNYA) MELEBIHI AMAUN YANG TELAH ANDA BAYAR KEPADA SYARIKAT UNTUK KANDUNGAN ATAU PERKHIDMATAN BERKENAAN YANG MENIMBULKAN LIABILITI ITU, ATAU JIKA ANDA BELUM MEMBUAT APA-APA BAYARAN KEPADA SYARIKAT, MAKA LIABILITI SYARIKAT DAN SEKUTUNYA TIDAK AKAN MELEBIHI $100.
 7. Lesen. Melalui komunikasi dengan Syarikat (melalui e-mel atau sebaliknya) atau menyertai mana-mana forum perbincangan, Anda memberi Syarikat hak dan lesen bebas royalti yang tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, boleh dipindah milik dan seluruh dunia untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menterjemah, melaksanakan kepada umum, dan memaparkan, mengedarkan, memberi sublesen, menghasilkan karya terbitan daripadanya, dan menjual apa-apa maklumat, mesej, cadangan, idea atau konsep yang Anda komunikasikan kepada Syarikat atau siarkan pada Laman Web (secara keseluruhan atau sebahagian) untuk apa-apa tujuan yang dipilih oleh Syarikat, komersial, awam atau sebaliknya. Sila semak Pernyataan Privasi kami untuk melihat cara kami mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi.
 8. Pautan. Laman Web ini mungkin mengandungi hiperpautan ke laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga selain Syarikat. Hiperpautan sebegitu disediakan untuk rujukan Anda sahaja. Syarikat tidak mengawal laman web pihak ketiga sedemikian dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mereka atau produk dan perkhidmatan yang ditawarkan di laman web pihak ketiga. Apabila Syarikat memasukkan hiperpautan ke laman web sedemikian, tidak menandakan apa-apa sokongan terhadap bahan dalam laman web sedemikian atau apa-apa perkaitan dengan operasi mereka. Pengendali laman web lain tidak boleh mengekalkan pautan ke Laman Web ini tanpa mendapatkan keizinan bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat. Syarikat mempunyai hak untuk melarang laman web lain daripada membuat pautan ke Laman Web ini.
 9. Perubahan. Syarikat mempunyai hak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menghentikan apa-apa aspek atau ciri pada Laman Web. Terma dan Syarat ini tertakluk kepada perubahan oleh Syarikat pada bila-bila masa atas budi bicaranya. Penggunaan Anda terhadap Laman Web setelah perubahan dilaksanakan menandakan penerimaan Anda terhadap perubahan tersebut. Sila rujuk Terma dan Syarat ini dengan kerap.
 10. Pelbagai. Tajuk Bahagian bagi Terma dan Syarat ini adalah untuk memudahkan rujukan sahaja dan tidak boleh diterima dalam apa-apa tindakan untuk mengubah, mengubah suai atau mentafsirkan kandungan mana-mana Bahagian di sini. Jika mana-mana Bahagian atau peruntukan Terma dan Syarat ini ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, tidak boleh dikuatkuasakan atau bercanggah dengan mana-mana undang-undang oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten atau tribunal timbang tara, Bahagian atau peruntukan sedemikian hendaklah dianggap terputus daripada Terma dan Syarat ini dan kesahan bahagian lain dalam Terma dan Syarat ini tidak akan terjejas disebabkannya. Terma dan Syarat ini ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Georgia yang terpakai untuk kontrak yang dibuat dan dikuatkuasakan sepenuhnya dalam negeri sedemikian. Penepian mana-mana peruntukan dalam Terma dan Syarat ini oleh salah satu pihak dalam apa-apa peristiwa dan dalam apa-apa keadaan tertentu tidak akan berfungsi sebagai penepian peruntukan Terma dan Syarat ini untuk mana-mana peristiwa lain atau dalam mana-mana keadaan lain. Terma dan Syarat ini boleh diketepikan dan dipinda hanya secara bertulis yang ditandatangani oleh Anda dan juga Syarikat.

Klik platform di bawah untuk berkongsi artikel ini. Terima kasih kerana sudi berkongsi!